Information och vanligt ställda frågor med anledning av Corona-viruset

Vi tar den rådande situationen och vårt viktiga uppdrag på största allvar. Vi agerar proaktivt och har en tydlig handlingsplan för olika tänkbara situationer. Vi gör allt för att även fortsatt kunna leverera värdefull och trovärdig nyhetsbevakning till alla våra prenumeranter och övriga medborgare. HN/VTD följer noga utvecklingen och implementerar de regler och riktlinjer som myndigheter rekommenderar in i vår verksamhet.


Vilka åtgärder vidtar HN/VTD i samband med Coronaviruset?

HN/VTD följer noga utvecklingen och implementerar de regler och riktlinjer som myndigheter rekommenderar i verksamheten. Det innebär i dagsläget att vi vidtar försiktighetsåtgärder så som arbete hemifrån om möjligt, att medarbetare stannar hemma från arbetet vid minsta sjukdomssymptom och om de varit i nära kontakt med misstänkt smitta samt god handhygien och generell hänsyn mot medarbetare och medmänniskor.

Vi gör vårt yttersta för att skydda såväl medarbetare som kunder. Än så länge påverkar Coronavirusets spridning i samhället inte vår förmåga att utföra arbetet i någon större utsträckning. Vi kommer fortsatt leverera tidningar till våra kunder. Naturligtvis kan situationen snabbt komma att förändras i takt med att fler medarbetare sjukskriver sig till exempel. 


Kommer min tidning att komma? 

Det är svårt att, med exakthet, förutspå sjukskrivningsnivåerna och därmed hur vår leveranssäkerhet kommer se ut framöver. Vi gör vårt yttersta för att säkra distributionen och ber om extra tålamod och förståelse under rådande omständigheter.


Vad gör jag om min tidning inte kommer?

Utebliven papperstidning ska anmälas inom sju (7) dagar efter det att papperstidningen uteblivit för att rätt till kompensation ska föreligga. Vi ber dig då att kontakta kundservice. Detta gör du enklast via vår självbetjäning på Mitt HN och det förlängs med motsvarande antal dagar i slutet av prenumerationsperioden. Du kan inte få annan kompensation än att din prenumeration förlängs med maximalt fjorton dagar under ett år vid force majeure-situationer, se punkt Force majeure.


Vilken ersättning får jag om min tidning inte kommer?

Du kan inte få annan kompensation än att din prenumeration förlängs med maximalt fjorton dagar under ett år vid force majeure-situationer, se punkt Force majeure.


Vad innebär Force  majeure?

SLM har som mål att alltid leverera och ge dig tillgång till papperstidningen, e-tidningen eller nyhetssajten i enlighet med dessa Allmänna villkor för prenumeration. Det kan inträffa omständigheter som SLM inte har kontroll över och som innebär att SLM inte kan leverera eller ge dig tillgång till papperstidningen, e-tidningen eller nyhetssajten. SLM är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor under den period och i den omfattning som SLM inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor på grund av omständighet utom SLMs kontroll och som SLM inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid tiden för avtalets ingående och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. Såsom befriande omständighet ska anses krig eller krigsliknande handling, myndighetsrestriktioner, brand, strejk, lockout, förbud, brister, epidemi, myndighets rekommendation, naturkatastrof, till vilket även räknas SMHI:s klass 2 och 3 varningar vid utbärning av tidningen, eller annan liknande händelse (”Force Majeure-händelse”). Till undvikande av missförstånd, arbetsmarknadskonflikter som är direkt hänförliga till SLM ska inte anses utgöra Force Majeure-händelse.


Hur vi arbetar med att minimera smittspridning?

Vi följer myndigheternas avrådan för resor såväl internationellt som nationellt, vi begränsar externa besök och ber alla medarbetare att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom. Vi håller inga större event eller uppmanar till folksamlingar. Vi ger medarbetare som kan arbeta hemifrån den möjligheten och de digitala hjälpmedel som krävs.Hur säkrar ni fortsatt nyhetsbevakning även under svårare omständigheter?

Organisationen är väl förberedd för arbete på distans och våra redaktioner har givits digitala hjälpmedel för att utföra sitt arbete hemifrån. Vi har förberett för att ta in kvalificerad bemanning via frilansuppdrag, vikariepool och bemanningsföretag. Vi tar vårt journalistiska uppdrag på största allvar och gör allt för att fortsätta producera och leverera trovärdig journalistik dygnet runt.

Hallands Nyheter Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.